Regulamin

Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ część naszych produktów wykonywana jest pod indywidualne zamówienie dla klienta.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH FIRMY GRAVdesign Kamil Mirek

Dział I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży w systemie zamówień internetowych (zwanym dalej „Systemem”) prowadzonym w ramach strony internetowej https://gravdesign.pl
 2. W ramach Systemu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż artykułów meblowych, elementów wyposażenia wnętrz, szkła oraz luster.
 3. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach Systemu jest 

GRAVdesign Kamil Mirek, 

Ul.Przyjaźni 10/12

53-030 Wrocław

NIP: 8971571608,  REGON: 021841602

Telefon: +48 534 429 500

e-mail: biuro@gravdesign.pl

 

Adres Magazynu:

Ul. Opolska 140

52-014 Wrocław

 

Magazyn czynny od poniedziałki do piątku w godzinach 7.00-15.00

 (zwany dalej „Sprzedającym”).

 1. Adres e-mail Sprzedającego: biuro@gravdesign.pl
 2. System przeznaczony jest do dokonywania zakupu towarów przez podmioty nie będące konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego (osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 4. Zamawiający – osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zamówienia w Systemie,
 5. zamówienie –  złożenie za pośrednictwem Systemu przez Zamawiającego oferty zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży określonych produktów dostępnych w sprzedaży w ramach Systemu,
 6. przyjęcie zamówienia do realizacji – zawarcie umowy sprzedaży,
 7. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Informacje o towarach zawarte na stronie internetowej https://gravdesign.pl  szczególności ich opisy, ceny oraz orientacyjne wskazanie dostępnych ilości stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Koszt dostarczenia przesyłki z zamówionym przez Zamawiającego towarem pokrywa Zamawiający.
 10. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie w związku z realizacją zamówienia faktur elektronicznych. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w celu złożenia zamówienia.
 11. Podane w ramach strony internetowej https://gravdesign.pl ceny produktów są cenami brutto i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. W procesie składania zamówienia podawana jest przez System również, odnosząca się do tego zamówienia, całkowita kwota brutto, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić.
 12. Do korzystania z Systemu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.
 13. Podane przez Zamawiającego konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu powinny być jego własnością, bądź też Zamawiający powinien mieć upoważnienie do korzystania z nich.
 14. Zamawiający lub inny podmiot korzystający z Systemu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.
 15. Administratorem danych osobowych Zamawiającego będącego osobą fizyczną, podanych w celu złożenia zamówienia, jest Sprzedający. Szczegółowa informacja o ich przetwarzaniu udostępniana jest przy ich podawaniu przez Zamawiającego.

Dział II. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia, następuje po podaniu żądanych przez System niezbędnych do realizacji zamówienia danych oraz kliknięciu przez Zamawiającego na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim etapie składania zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedający:
 3. przy wyborze płatności za pobraniem lub płatności gotówką – potwierdza jego przyjęcie do realizacji,
 4. przy wyborze płatności przelewem – potwierdza złożenie zamówienia przez Zamawiającego, 
 5. przy wyborze płatności online – potwierdza jego przyjęcie do realizacji,
 6.  w przypadkach braku wpłaty przelewem określonych w pkt 4 odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji,

poprzez e-mail.

 1. Zamówienia, których złożenie albo przyjęcie do realizacji nie zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w ciągu dwóch dni roboczych nie będą realizowane.
 2. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych podanych przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia, braku przestrzegania zasad regulaminu przez Zamawiającego lub inny podmiot dokonujący zamówienia a także w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności w wyniku braku towaru na magazynie w zamawianej ilości, zarządzenia organu państwowego, siły wyższej.
 3. Płatność online, dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora ,a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). Podanie przez Państwa dane jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. Przedmioty wykonywane na zamówienie

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:    1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.      Za tym prosimy o przemyślane zakupy ponieważ część produktów jest robiona pod indywidualne zamówienie dla klienta.

 

Dział III. Przyjęcie zamówienia do realizacji

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie:

 1. przy wyborze płatności za pobraniem, płatności on-line lub płatności gotówką  – w chwili potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego,
 2. przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym – z chwilą wpływu środków na konto Sprzedającego.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający powinien dokonać przedpłaty na konto Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zamówienia za niezłożone.
 5. W przypadku gdy deklarowane przez Zamawiającego miejsce dostawy towaru znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Zamawiającego kwoty kosztów dostawy zaoferowanych przez Sprzedającego a wynikających z aktualnej taryfy przewoźnika, za pośrednictwem którego ma nastąpić dostawa towaru.
 6. W razie wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Sprzedający, w przypadku braku zamówionych towarów na magazynie w momencie wpływu środków na konto Sprzedającego, może zaproponować Zamawiającemu wybór jednej lub kilku z następujących możliwości dalszego postępowania:
 7. opóźnienie wysyłki zamówionego towaru o ilość dni podaną przez Sprzedającego,
 8. zmianę zamówienia,
 9. rozwiązanie umowy.

albo odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej brakujących towarów w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto Sprzedającego.

 1. Brak wyboru przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jakiejkolwiek z możliwości wymienionych w pkt 4 będzie uznany za odstąpienie od umowy w całości.
 2. W razie zmiany zamówienia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy w całości albo w części wpłacona przez Zamawiającego kwota przelewu, lub odpowiednia jej część, zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych na konto wskazane przez Zamawiającego. W razie braku  podania przez Zamawiającego rachunku bankowego do zwrotu wpłaconych środków kwota ta zostanie zwrócona na konto, z którego został dokonany uprzednio jej przelew.

UWAGA! 

Do montażu płytek należy używać wyłącznie neutralnego kleju firmy Lakma pod groźbą utraty gwarancji.

 

Dział IV. Dostawa zamówionego towaru

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa zamawiający.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.
 4. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedającego towaru przewoźnikowi przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Dział V. Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Uwaga, płytki należy montować wyłącznie na neutralny klej do luster firmy Lakma pod groźbą utraty gwarancji producenta na płytki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracana cena produktu jest pomniejszona o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.
 4. W razie ujawnienia się wady  towaru, istniejącej w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikłej z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili, Zamawiający powinien w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres biuro@gravdesign.pl zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zawiadomienie powinno zostać złożone w siedzibie Sprzedającego.
 5. Zawiadomienie Zamawiającego o ujawnieniu się wady towaru powinno zawierać w szczególności:
 6. dokładne oznaczenie towaru, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,
 7. wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),
 8. wskazanie wady towaru,
 9. wskazanie terminu ujawnienia się wady,
 10. precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru.
 11. W razie braku spełnienia przez zawiadomienie o ujawnieniu się wady towaru wymogów, o których mowa w pkt. 3 Sprzedający informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych pod rygorem uznania zawiadomienia za niezłożone.
 12. Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@gravdesign.pl Powinny one zawierać, oprócz danych wskazanych w pkt. 3:
 13. wskazanie żądania Zamawiającego (naprawa towaru, dostarczenie towaru wolnego od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
 14. wskazanie faktów i dowodów potwierdzających, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 15. Do reklamacji powinny zostać załączone dowody, o których mowa w pkt. 5 lit. b.
 16. W razie braku spełnienia przez reklamację wymogów, o których mowa w pkt. 5 – 6  Sprzedający informuje Zamawiającego o obowiązku uzupełnienia reklamacji w terminie 5 dni roboczych pod rygorem jej odrzucenia.
 17. Czas rozpatrzenia poprawnie złożonej reklamacji wyknosi 30 dni.
 18. Zamawiający powinien telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnić ze Sprzedającym najdogodniejszy dla obu stron sposób przesłania towaru objętego reklamacją, celem dokonania jego oględzin przez Sprzedającego oraz dokonania rozstrzygnięcia co do żądania Zamawiającego.
 19. Koszt dostarczenia Sprzedającemu towaru do oględzin, o których w pkt. 8 oraz innych dowodów pokrywa Zamawiający składający reklamację. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego koszty te zostaną zwrócone Zamawiającemu w zakresie w jakim były niezbędne do wykazania istnienia przesłanek uzasadniających jej uwzględnienie.
 20. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem lub dostarczonych na koszt Sprzedającego.
 21. Reklamacji nie podlega w szczególności towar:
 22. posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji i montażu,
 23. który uległ naturalnemu zużyciu,
 24. którego wady powstały po jego dostarczeniu Zamawiającemu, w szczególności wynikające z zewnętrznych uszkodzeń o charakterze mechanicznym.
 25. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy warunkiem zwrotu wpłaconej za zakupiony towar kwoty jest:
 26. w przypadku wystawienia faktury VAT na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu podpisanej faktury korygującej,
 27. w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego na zamówiony towar – odesłanie Sprzedającemu tego paragonu.
 28. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dział VI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej https://gravdesign.pl. Zmiana nie obejmuje zamówień już złożonych.
 2. Treść niniejszego regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym za pośrednictwem Systemu.
 3. Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ wiele modeli luster oraz mebli jest robiona pod indywidualne zamówienie dla klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

Polityka prywatności 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że firma GRAVdesign Kamil Mirek jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest GRAVdesign Kamil Mirek z siedzibą ul Przyjaźni 10/12; 53-030 Wrocław

Kontakt:

adres e-mail: biuro@gravdesign.pl

telefon: 534 429 500

Współpraca z Klientami:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016

Dane osobowe klientów będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora ,a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).

Podanie przez Państwa dane jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę .

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Przysługuje Państwu, prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
– wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Dane osobowe pracowników i współpracowników Klienta odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 będą przetwarzane w celu bieżącej komunikacji z Klientem w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na konieczności komunikowania się z personelem Klienta podczas realizacji Umowy, wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, dla celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych (współpracowników i pracowników klienta) są: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę .

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.